Scott Fletcher

Harold Reynolds of MLB Tonight
McAuley: Chat with Scott Fletcher (2/7)